REFORMA DE COBERTA A TALARN

REFORMA DE BALCO A ORCAU

Construcció d’un Nou Diposit pel Subministrament d’Aigua Potable a Talarn

Construcció de Centre Polivalent Fase 1, a Talarn

L’actuació que es pretén dur a terme i que es descriu en aquest projecte és la construcció de la estructura que formarà el futur centre cívic de la població de Talarn. En tractar-se d’ un edifici de dimensions superiors a les construccions tradicionals de la zona s’utilitzarà com a material predominant el formigó vist , […]

OBRA DE REFORMA DE LA SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILAMITJANA, 1A FASE

PROMOTOR: Entitat Descentralitzada de Vilamitjana DIRECCCIÓ FACULTATIVA: Jordi Pujal Llados PRESSUPOST: 60.067,26 € ANY: 2013 Es tracta d’intervenir sobre un edifici existent amb una antiguitat de 74 anys a fi i efecte d’obtenir‐ne un que s’adapti a les necessitats que ara te la Entitat Menor Descentralitzada de Vilamitjana des del punt de vista del servei […]

Construcció Blocs de 48 Ninxols Cementiri Municipal Tremp

PROMOTOR: Ajuntament de Tremp DIRECCIÓ FACULTATIVA: Jordi Pujal Llados OCTUBRE 2014 S’han tingut en compte els diferents projectes, per construcció de blocs de nínxols, que s’han redactat des de l’any 1990 en que es va començar la construcció del primer bloc de nínxols en el recinte del que va suposar L’AMPLIACIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE […]

Construcció de Nou Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussa i Arxiu Comarcal

PROMOTOR: Consell Comarcal del Pallars Jussa DIRECCIÓ FACULTATIVA: Elena Belart Calvet i Joan Arnalot

Magatzem Municipal per la Brigada Municipal

PROMOTOR: Ajuntament de Tremp ARQUITECTE: Jordi Pujal ANY: 2005

Obres Menors per la Implantació del Servei d’Hemodialisi i Hospital de Dia a L’Hospital Comarcal de Pallars

PROMOTOR: Hospital Comarcal del Pallars DIRECCCIO FACULTATIVA: Merce Garcia Ferrer PRESSUPOST: 478.771,93 € ANY: 2009

Habitatge Unifamiliar a Naens

ARQUITECTE: Elisabet Claro ANY: 2014