• Seu de l'Ajuntament de Vilamitjana

OBRA DE REFORMA DE LA SEU DE L’AJUNTAMENT DE VILAMITJANA, 1A FASE

PROMOTOR:

Entitat Descentralitzada de Vilamitjana

DIRECCCIÓ FACULTATIVA:

Jordi Pujal Llados

PRESSUPOST:

60.067,26 €

ANY:

2013

Es tracta d’intervenir sobre un edifici existent amb una antiguitat de 74 anys a fi i efecte d’obtenir‐ne un que s’adapti a les necessitats que ara te la Entitat Menor Descentralitzada de Vilamitjana des del punt de vista del servei al públic. En aquesta FASE I, més concretament, es preveu executar els treballs previs com son : la posta al dia de la envolvent – tancaments exteriors i coberta – i la col·locació d’un ascensor per suprimir les barreres arquitectòniques.