• Edifici Plurifamiliar de 3 Habitatges

Edifici Plurifamiliar de 3 Habitatges, i Planta Baixa Comercial 1

Promotor:

Jaume Tolo i Girós

Direcció Facultativa:

Jordi Altisent Buira i Benjamin Borrell

Any:

2001-2002